Zpracování osobních údajů

Svým podpisem uděluji dobrovolně a svobodně správci, fyzické osobě Martin Konečný podnikající dle živnostenského zákona, s adresou Kaštanová 609, 691 81 Březí, IČ 76273334 (dále jen “Okna Konečný”) souhlas se zpracováním mých následujících osobních údajů:

  1. jméno, příjmení, adresa bydliště, email, telefon, jakož i
  2. elektronických a jiných údajů o mých nákupních zvyklostech

(dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Beru na vědomí, že:

  1. mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat, a to písemně na adresu Martin Konečný Kaštanová 609, 691 81 Březí, zasláním e-mailu na adresu m.o.n.t.kon@seznam.cz.
  2. mám právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s konkrétní formou přímého marketingu, a to kterýmkoli ze způsobů uvedených v předchozím bodě,
  3. Impass osobní údaje zlikviduje také, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje zpracovány
  4. mám právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu,
  5. nemám povinnost osobní údaje Impass poskytnout, přičemž, pokud tak neučiním, nebude to pro mne mít žádné právní následky.

“Okna Konečný” jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytovaných údajů za účelem

  1. vyřízení objednávek
  2. nabízení obchodu nebo služeb společnosti “Okna Konečný”.
  3. zasílání obchodních sdělení, a to poštou, e-mailem, sms či jinou formou elektronické komunikace.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou společnosti “Okna Konečný” předávány k dalšímu zpracování přepravním společnostem (jako jsou Česká pošta s.p., Intime spol. s.r.o, DSV Road a.s.), a to pouze za účelem vyřízení objednávek-přepravy objednaného zboží. Beru na vědomí, že ostatní zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

Souhlas pro tento účel zákazník uděluje na dobu 10 let od uskutečnění posledního smluvního plnění a nedojde-li ke smluvnímu plnění, od udělení tohoto souhlasu.